Algemene Voorwaarden

(Klik hier om als PDF te downloaden)

 

Artikel 1 - Definities

Identiteit van de ondernemer

Wilbos Boerderijshop BV
Zandstraat 3
9888 Waterland-Oudeman
België

Telefoonnummer: +32 (0)9 391 17 40
E-mailadres: info@boerderijshop.be
Ondernemingsnummer: BE0688 581 224
BTW-nummer: BE0688 581 224
Bankrekeningnummer (IBAN): BE75731044453051

  • De website: De websites geregistreerd door de ondernemer en alle onderliggende pagina’s met uitzondering van links.
  • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen ondernemer en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant dient geleverd te worden en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
  • Klant: Ieder natuurlijke of rechtspersoon die met de ondernemen handelt.
  • Overeenkomst: Elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant.
     

Artikel 2 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De overeenkomst treedt in voege na betaling van de geplaatste bestelling. Bij betaling aanvaard u van rechtswijze de volledige algemene voorwaarden.

Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden , dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 - Afbeeldingen en productinformatie

Afbeeldingen, tekeningen , maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

De ondernemer levert grote inspanningen om alle informatie op de website zou volledig en juist mogelijk weer te geven en te houden. Onjuistheden kunnen zich echter altijd voordoen. U kan dit altijd melden en de ondernemer doet er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebasseerd op de bedoelde informatie. Gelijk wel info of artikelen of afbeeldingen mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor divers doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. Wanneer inbreuken vastgesteld worden behoud de ondernemer zicht het recht om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 4 - Productprijzen

De prijzen van de aangeboden producten, verzend- en verpakkingskosten zijn btw inbegrepen. De factuurprijs is op basis van de vermelde prijs op het moment van registratie van de bestelling. De ondernemer behoudt het recht om prijzen naargelang de marktomstandigheden aan te passen (ingevolge wettelijke regelingen). Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfuten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Onze promoties en acties zijn niet cumuleerbaar.

 

Artikel 5 – Levering en leveringstermijn

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en /of bestellingen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. Verzendkosten zijn enkel geldig voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Naar andere provincies of landen kan enkel tegen vooraf schriftelijk gecommuniceerde meerprijs geleverd worden. De leveringen gebeuren met trekker-oplegger combinatie voorzien van kooiaap. De losplaats moet dan ook goed bereikbaar zijn met grote vrachtwagens en de materialen worden direct naast de vrachtwagen afgeleverd. Wanneer geen leverbon kan ondertekend worden ligt de verantwoordelijkheid voor verdwijning van de materialen bij de klant. De leveringstermijn van onze producten bedraagt 30 dagen, na ontvangst van de betaling. Hierbij streven wij naar het behalen van onze gemiddelde levertijd van 5 tot 15 werkdagen.

De Ondernemer zal zich inspannen om binnen de na te streven leveringstermijn van 5 tot 15 werkdagen te leveren. Echter deze genoemde levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor overschrijding van de gemiddelde levertermijn. Vertraging kan geen aanleiding geven tot annulering of het eisen van een schadevergoeding aan de ondernemer. Indien de ondernemer binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een product niet kan leveren, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

In geval van verzending waarbij een fout leveringsadres werd doorgegeven kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de levering.  Na communicatie met de klant kan de bestelling dan opnieuw geleverd worden met volgende voorwaarden:

  • Klant dient de extra kosten gemaakt door de retourzending en nieuwe zending te betalen.

 

Artikel 6 – Overmacht

  1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien de ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien.
  2. De ondernemer komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat ondernemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
  3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht en retourzendingen

Gedurende 14 kalenderdagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Wanneer u na verloop van 14 kalenderdagen het product niet retour heeft gezonden is verkoopovereenkomst bindend. Terugbetaling van de reeds betaalde goederen zal dan gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour.

De transportkosten bij een levering worden altijd in rekening gebracht en indien wij zelf de goederen moeten terughalen rekenen wij hiervoor ook opnieuw deze transportkosten aan. Er is ook een mogelijkheid om zelf de goederen terug te brengen.

Uitzonderingen op herroepingsrecht

Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt enkel voor goederen die niet op maat gemaakt zijn, compleet , in originele staat en geen gebruikssporten bevatten.

Hout leeft , het kan krimpen en uitzetten, barsten en krommingen vertonen daarom zijn eigenschappen eigen aan ‘hout’ geen reden tot terugname.

 
Artikel 8 - Annulering

In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de bestelling verschuldigd. Dit met een minimumbedrag van 100 euro.

 

Artikel 9 - Garantie

De garantietermijn komt overeen met de garantie aangeboden door onze leveranciers.
Aangezien wij een handelsbedrijf zijn en geen producent.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

De klant dient bij de levering van het product en/ of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt.

Reclamaties dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 24 uur na  de levering. Deze dienen te worden aangetoond met foto’s.

Bij klachten dient een klant zicht eerst te wenden tot de ondernemer.  De verantwoordelijkheid van deze klachten beperkt zich dan enkel tot de waarborg die wordt gegeven door de producent van de goederen. Geen enkel schadevergoeding kan in dergelijke gevallen worden geëist.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Indien het door de ondernemer geleverde product of producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom. De ondernemer is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/ of de geleverde producten.

 

Artikel 12 - Betaling

Onze facturen voor professionele klanten zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Indien het bedrag niet volledig werd vereffend 30 dagen na factuurdatum, zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van een forfataire schadevergoeding met 15% worden verhoogd met een minimum van 250 en een maximum van 1250 euro en zal een intrest verschuldigd zijn van 15% per jaar op het factuurbedrag. Alle facturen dienen bij ophaling of bij levering contant betaald te worden indien niet voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen. De betalingen zijn opeisbaar op de door de verkoper vastgestelde termijn. Betalingsmogelijkheden binnen onze webshop zijn: bankoverschrijving, IDEAL en bankcontact. Betalingen op krediet/afbetalingen zijn uitgesloten.


Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
ingeval van laattijdige betaling.

Het risico gaat over op de koper van bij de contractsluiting.

 

Artikel 14 - Kenmerken hout

Ondanks dat wij uitsluitend A-kwaliteit hout inkopen adviseren wij u om onderstaande houteigenschappen goed te lezen. Voor natuurlijke eigenschappen van hout geldt dat wij geen reclamaties kunnen uitvoeren.

Werking van hout en scheuren

Hout is zoals eerder aangeven een natuurproduct en werkt. Dit is over het algemeen wel bekend. Afhangend van de houtdensiteit zal het hout op constante basis krimpen en vergroten. Dit kan het ontstaan van speleten veroorzaken. Dit fenomeen stelt de eigenschappen van hout niet ter discussie.

Knopen

U zal knopen terugvinden in alle houtsoorten. Het is een natuurlijk aspect van hout die de stevigheid en duurzaamheid niet beïnvloedt.

Impregneermiddel

Naaldhout dat onder hoge druk geïmpregneerd is bevat soms groene of witte sporen (zoutvorming) van impregneermiddel. Deze groene vlekken op het hout worden vaak verward met schimmel. Dit impregneermiddel kunt u eventueel iets afvegen met een harde bezem. Eveneens door weersinvloeden en UV-straling zullen de groene vlekken vanzelf in het hout trekken en dus verdwijnen. Geïmpregneerd hout wordt na verloop van tijd blanker en zal langzaam vergrijzen.

Hars 

Hars kan de neiging hebben om naar de oppervlakte te komen, dit kan makkelijk worden verwijderd door te scharapen met het correcte werktuig of oposmiddel.

Schimmel

Schimmel kan zicht plaatsen op de oppervlakte van het hout, deze hebben echter geen effect op de sterkte van het hout en kunnen met water verwijdert worden.

 

Om onze webwinkel voor jou nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Ook willen we cookies plaatsen om je bezoek aan onze webshop en onze communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken
Instellingen
Cookies
×
Cookies

Om onze webwinkel voor jou nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Ook willen we cookies plaatsen om je bezoek aan onze webshop en onze communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken

1.
Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.

2.
Analytics

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt en of (en op welke wijze) onze communicatie wordt gelezen. Door dit te meten, kunnen we onze winkel en communicatie blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

3.
Marketing

Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien. We kunnen je daarnaast herkennen als je vanuit een e-mailbericht of pushnotificatie van onze webwinkel doorklikt naar een andere webwinkel. Verder kunnen we met jouw toestemming onze communicatie voor jou persoonlijker en relevanter maken.