Algemene Voorwaarden

(Klik hier om als PDF te downloaden)

 

Artikel 1 - Definities

Identiteit van de ondernemer

Wilbos Boerderijshop BV
Zandstraat 3
9888 Waterland-Oudeman
België

Telefoonnummer: +32 (0)9 391 17 40
E-mailadres: info@boerderijshop.be
Ondernemingsnummer: BE0688 581 224
BTW-nummer: BE0688 581 224
Bankrekeningnummer (IBAN): BE75731044453051

  • De website: De websites geregistreerd door de ondernemer en alle onderliggende pagina’s met uitzondering van links.
  • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen ondernemer en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant dient geleverd te worden en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
  • Klant: Ieder natuurlijke of rechtspersoon die met de ondernemen handelt.
  • Overeenkomst: Elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant.
     

Artikel 2 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De overeenkomst treedt in voege na betaling van de geplaatste bestelling. Bij betaling aanvaard u van rechtswijze de volledige algemene voorwaarden.

Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden , dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 - Afbeeldingen en productinformatie

Afbeeldingen, tekeningen , maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

De ondernemer levert grote inspanningen om alle informatie op de website zou volledig en juist mogelijk weer te geven en te houden. Onjuistheden kunnen zich echter altijd voordoen. U kan dit altijd melden en de ondernemer doet er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebasseerd op de bedoelde informatie. Gelijk wel info of artikelen of afbeeldingen mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor divers doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. Wanneer inbreuken vastgesteld worden behoud de ondernemer zicht het recht om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 4 - Productprijzen

De prijzen van de aangeboden producten, verzend- en verpakkingskosten zijn btw inbegrepen. De factuurprijs is op basis van de vermelde prijs op het moment van registratie van de bestelling. De ondernemer behoudt het recht om de verkoopsprijzen naargelang de marktomstandigheden aan te passen (ingevolge wettelijke regelingen). In het geval van reeds bestaande overeenkomsten worden prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst enkel toegepast, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen (zoals bijvoorbeeld een wijziging in de BTW-wetgeving). In het geval van  reeds bestaande overeenkomsten worden prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst enkel toegepast, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of wanneer de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Alle getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen voorafgaand aan het moment van verkoopovereenkomst. Voor de gevolgen van druk- en zetfuten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Onze promoties en acties zijn niet cumuleerbaar.

 

Artikel 5 – Levering en leveringstermijn

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. Verzendkosten zijn enkel geldig voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en de regio Zeeuws-Vlaanderen. Naar andere provincies, regio's of landen kan enkel tegen vooraf schriftelijk gecommuniceerde meerprijs geleverd worden. De leveringen gebeuren met trekker-oplegger combinatie voorzien van kooiaap. De losplaats moet dan ook goed bereikbaar zijn met grote vrachtwagens en de materialen worden direct naast de vrachtwagen afgeleverd. Wanneer geen leverbon kan ondertekend worden ligt de verantwoordelijkheid voor verdwijning van de materialen bij de klant. De leveringstermijn van onze producten bedraagt 30 dagen, na ontvangst van de betaling. (de Ondernemer zal zich in de dagelijkse praktijk inspannen om binnen de 5 tot 15 werkdagen te leveren).

Indien de ondernemer binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een product niet kan leveren, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

In geval van verzending waarbij een fout leveringsadres werd doorgegeven kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de levering.  Na communicatie met de klant kan de bestelling dan opnieuw geleverd worden met volgende voorwaarden:

  • Klant dient de extra kosten gemaakt door de retourzending en nieuwe zending te betalen.

 

Artikel 6 – Overmacht

  1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien de ondernemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien.
  2. De ondernemer komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat ondernemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
  3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht en retourzendingen

Gedurende 14 kalenderdagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Na het ontbinden van de overenkomst heeft de klant 14 kalenderdagen tijd om de goederen terug te sturen. Wanneer er sprake is van een overschreiding van de bovengenoemde periode van ontbinding en/of terugzending van de goederen, is een verkoopovereenkomst bindend. Terugbetaling van de reeds betaalde goederen zal gebeuren binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, vanaf het moment dat de goederen door ons retour zijn ontvangen ofwel wij een bewijs van verzending hebben ontvangen.

De transportkosten bij een levering worden altijd in rekening gebracht en indien wij zelf de goederen moeten terughalen rekenen wij hiervoor ook opnieuw deze transportkosten aan. Er is ook een mogelijkheid om zelf de goederen terug te brengen.

Uitzonderingen op herroepingsrecht

Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt enkel voor goederen die niet op maat gemaakt zijn, compleet , in originele staat en geen gebruikssporten bevatten. 

 
Artikel 8 - Annulering

In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de bestelling verschuldigd. Dit met een minimumbedrag van 100 euro.

 

Artikel 9 - Garantie

De garantietermijn van onze producten komt overeen met de garantietermijn aangeboden door onze leveranciers, aangezien wij een handelsbedrijf zijn en geen producent. 

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Houtproducten: Houtproducten kunnen natuurlijke eigenschappen vertonen; het kan bijvoorbeeld krimpen en uitzetten, barsten en krommingen vertonen. Dit soort productvariaties die als 'niet-conform' kunnen worden beschouwd door de klant geven om die reden geen aanleiding tot garantie.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

De klant dient bij de levering van het product en/ of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt. Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 24 uur na  de levering. Indien product-gerelateerd dienen klachten te worden aangetoond met foto’s.

Klachten kunt u melden aan:

Boerderijshop
Zandstraat 3
9988 Waterland-Oudeman
Tel. +32 (0) 391 17 40
Mail. info@boerderijshop.be


onder vermelding van uw ordernummer en/of factuurnummer

Aanvullend willen we u wijzen op de geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst en het Online Dispute Resolution platform van de EU. (klik op de links voor meer info).

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan de consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de ondernemer indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kunt hen bereiken via het online klachtenformulier of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Indien het door de ondernemer geleverde product of producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom. De ondernemer is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/ of de geleverde producten.

 

Artikel 12 - Betaling

Onze facturen voor professionele klanten (ondernemingen) zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Indien het bedrag niet volledig werd vereffend 30 dagen na factuurdatum, zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van een forfataire schadevergoeding met 15% worden verhoogd met een minimum van 250 en een maximum van 1250 euro en zal een intrest verschuldigd zijn van 15% per jaar op het factuurbedrag.

Alle facturen voor consumenten dienen bij ophaling of bij levering contant betaald te worden indien niet voorafgaand betaald, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen. De betalingen zijn opeisbaar op de door de verkoper vastgestelde termijn.

Betalingsmogelijkheden binnen onze webshop zijn: bankoverschrijving, IDEAL en bankcontact. Betalingen op krediet/afbetalingen zijn uitgesloten.


Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
ingeval van laattijdige betaling.

Het risico gaat over op de koper van bij de contractsluiting.

 

Artikel 14 - Aanvaardingsplicht en recupelbijdrage

Op al onze batterijen, elektrische en elektronische apparatuur is een recupelbijdrage inbegrepen. Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij en onze partners zorgen er voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt. Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij onze winkel: Boerderijshop, Zandstraat 3, 9988 te Waterland-Oudeman.

 

Artikel 15 - Kenmerken hout

Ondanks dat wij uitsluitend A-kwaliteit hout inkopen adviseren wij u om onderstaande houteigenschappen goed te lezen. Voor natuurlijke eigenschappen van hout geldt dat wij geen reclamaties kunnen uitvoeren.

Werking van hout en scheuren

Hout is zoals eerder aangeven een natuurproduct en werkt. Dit is over het algemeen wel bekend. Afhangend van de houtdensiteit zal het hout op constante basis krimpen en vergroten. Dit kan het ontstaan van speleten veroorzaken. Dit fenomeen stelt de eigenschappen van hout niet ter discussie.

Knopen

U zal knopen terugvinden in alle houtsoorten. Het is een natuurlijk aspect van hout die de stevigheid en duurzaamheid niet beïnvloedt.

Impregneermiddel

Naaldhout dat onder hoge druk geïmpregneerd is bevat soms groene of witte sporen (zoutvorming) van impregneermiddel. Deze groene vlekken op het hout worden vaak verward met schimmel. Dit impregneermiddel kunt u eventueel iets afvegen met een harde bezem. Eveneens door weersinvloeden en UV-straling zullen de groene vlekken vanzelf in het hout trekken en dus verdwijnen. Geïmpregneerd hout wordt na verloop van tijd blanker en zal langzaam vergrijzen.

Hars 

Hars kan de neiging hebben om naar de oppervlakte te komen, dit kan makkelijk worden verwijderd door te scharapen met het correcte werktuig of oposmiddel.

Schimmel

Schimmel kan zicht plaatsen op de oppervlakte van het hout, deze hebben echter geen effect op de sterkte van het hout en kunnen met water verwijdert worden.

 

Om onze webwinkel voor jou nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Ook willen we cookies plaatsen om je bezoek aan onze webshop en onze communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken
Instellingen
Cookies
×
Cookies

Om onze webwinkel voor jou nog beter te maken, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Ook willen we cookies plaatsen om je bezoek aan onze webshop en onze communicatie naar jou makkelijker en persoonlijker te maken

1.
Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.

2.
Analytics

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt en of (en op welke wijze) onze communicatie wordt gelezen. Door dit te meten, kunnen we onze winkel en communicatie blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

3.
Marketing

Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien. We kunnen je daarnaast herkennen als je vanuit een e-mailbericht of pushnotificatie van onze webwinkel doorklikt naar een andere webwinkel. Verder kunnen we met jouw toestemming onze communicatie voor jou persoonlijker en relevanter maken.